I GMINNY TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW JUŻ ZA NAMI

dodano: wtorek, 28 marca 2017 r.
Kalendarzową wiosnę w tym roku dzieci z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz przywitały nietypowo, bowiem 21 marca w sali Domu Ludowego w Wieprzu odbył się I Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej Dla Przedszkolaków - 2017.

              

Turniej został zorganizowany w ramach realizacji projektu "Ścieżka Małego Badacza" laureatu konkursu grantowego Po Stronie Natury 2016, którego organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia, a fundatorem grantu jest Firma Żywiec Zdrój S.A.

Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem turnieju było Publiczne Przedszkole w Wieprzu, wspierane przez GCKPT Radziechowy-Wieprz oraz Nadleśnictwo Węgierska Górka, które to instytucje ufundowały dla uczestników turnieju piękne nagrody rzeczowe oraz sadzonki drzew. Natomiast Firma Żywiec Zdrój przekazała nam bezpłatnie wodę do picia dla wszystkich uczestników.

Zestaw zadań konkursowych opracowała Pani mgr Edyta Pasternak nauczyciel Zespołu Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach.

Zmagania uczestników obserwowali i oceniali zaproszeni goście: Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Pan Maciej Mika, Kierownik Referatu Oświaty Gminy Radziechowy - Wieprz Pani Małgorzata Piela, Dyrektor GCKPT Radziechowy - Wieprz Pani Agnieszka Biegun oraz Pani Marta Bem, Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wieprzu Pani Dorota Stolarska oraz Przedstawiciel Nadleśnictwa Węgierska Górka - Pan Tomasz Semik.

Głównymi celami turnieju było:

  1. usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy ekologicznej dzieci zdobywanej w ciągu roku szkolnego w ramach zajęć edukacyjnych;
  2.  kształcenie aktywnej postawy członka zespołu zaangażowanego we wspólne działania;
  3. popularyzacja treści ekologicznych wśród innych przedszkoli;
  4. promocja projektu i jego efektów wśród innych placówek z terenu gminy;
  5. rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
  6. integracja dzieci z innych placówek przedszkolnych, wymiana doświadczeń, zdrowa rywalizacja, wspólna zabawa.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn z placówek oświatowych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz. Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą na temat otaczającej nas przyrody oraz sposobów dbania o nią, a także umiejętnością pracy zespołowej. W wyniku rozgrywek wyłoniono I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bystrej, której opiekunem była Pani mgr Aleksandra Ziajka,

II miejsce zdobyły dzieci z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. Główna - opiekunami były Panie mgr Barbara Kantyka, mgr Alicja Kąkol oraz mgr Mirosława Szala, 

III miejsce zdobyły dzieci z Zespołu Szkół w Juszczynie z Panią mgr Haliną Kocoń.

Pozostałe drużyny:

  • z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przybędzy,
  • z Przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach - ul. Św. Marcina,
  • Oddziału Przedszkolnego w Brzuśniku,
  • oraz z Publicznego Przedszkola w Wieprzu - ul. Figurów oraz Spacerowa otrzymały wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich wychowanków do udziału w turnieju. Mamy nadzieję, że również w przyszłości będziemy mogli liczyć na tak liczny udział przedszkolaków w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą placówkę.

Na zakończenie dziękuję wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz fundatorom nagród: Nadleśnictwu Węgierska Górka oraz GCKPT Radziechowy - Wieprz, a także Pani mgr Alicji Jakubiec oraz Pani mgr Barbarze Dudek za przygotowanie turnieju pod względem organizacyjnym i jego prowadzenie. Dziękuję również Pani mgr Edycie Pasternak za opracowanie zestawu zadań konkursowych. Ponadto słowa uznania kieruję do Pani mgr Małgorzaty Słowy, która przygotowała ze swoimi przedszkolakami piękną inscenizację słowno - muzyczną Hanny Kirchof ”Mały przedszkolak wie, co ekologią się zwie”.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z przebiegu turnieju, więcej zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej przedszkola: www.ppwieprz.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,680,767 oraz na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/%C5%9Acie%C5%BCka-Ma%C5%82ego-Badacza-1735750650006096

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wieprzu
Danuta Adamczyk

 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl