V Gminny Konkurs Teatralny „Szanuj siebie i innych” - REGULAMIN

dodano: środa, 5 kwietnia 2017 r.

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz

34-381 Radziechowy, Wieprz 700

tel. 33 860 15 79, e-mail: gckptrw@gmail.com

 

PATRONAT:

 

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz

 

TERMINARZ:

 

Ogłoszenie konkursu – 5 kwietnia 2017 r.

Termin zgłoszeń – do 27 kwietnia 2017 r.

Termin przesłuchań –24 maja 2017r. w Domu Ludowym w Wieprzu

 

KATEGORIE:

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

 

I kategoria - szkoła podstawowa,

II kategoria - gimnazjum,

III kategoria – grupy mieszane*

 

* w kategorii III udział wziąć mogą grupy składające się z osób w różnym wieku, zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodziny, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia itp.

 

CELE KONKURSU:

 

 1. Promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, tolerancję, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku.
 3. Zmobilizowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych i przemocy.
 4. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy.
 5. Inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki narkomanii, agresji, przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

 

Projekt ten o charakterze profilaktycznym, ma za zadanie po przez formę teatralną, musicalową, dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych ludzi na problemy własne i swoich rówieśników, ponadto ta forma teatralna ma za zadanie przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi. Tego typu konkurs i proces przygotowania do niego ma spełniać formę teatru terapeutycznego.

Ważnym celem jest dla nas to, aby po przez użycie środków artystycznych pozwolić dzieciom
i młodzieży na wyrażenie własnej opinii i często głęboko skrywanych emocji. Pozwolić im przestrzegać i uczyć rówieśników o często dramatycznych skutkach uzależnień i przemocy z jakimi możliwe, że będą musieli się zmierzyć w życiu – po za sceną i kurtyną teatralną.

 

                                                                                                                        

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy przeprowadzą edukację wśród dzieci
  i młodzieży w oparciu o materiały własne oraz zmotywują uczniów do opracowania
  scenariusza sztuki teatralnej o tematyce zgodnej z założeniami konkursu.
 2. Uczniowie przygotują autorskie scenariusze i ich inscenizacje teatralne o tematyce zgodnej
  z celami konkursu.
 3. Dopuszcza się korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź ich adaptację, przy czym należy, podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.
 4. Przygotowana inscenizacja powinna przede wszystkim promować pozytywne wartości,
  a nie skupiać się na pokazaniu złych zachowań.
 5. Scenariusz powinien zawierać informacje o zagrożeniach w zakresie zjawiska narkomanii, alkoholizmu bądź występowania agresji i przemocy oraz propozycje zapobiegania im.
 1. Scenariusze form teatralnych powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość funkcjonowania społecznego bez agresji i przemocy.
 2. Placówki mogą zgłaszać maksymalnie dwie grupy teatralne.
 3. Czas trwania spektaklu - maksymalnie 40 minut.
 4. Czas przygotowania scenografii – maksymalnie 10 minut.
 5. Grupa teatralna - nie więcej niż 10 osób (oraz maksymalnie 2 opiekunów).
 6. Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań na płytach CD-R w formacie audio lub na pendrive; zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie przedstawienia z akompaniamentem na żywo.
 7. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty – dowolne, przygotowane we własnym zakresie.
 8. Dopuszcza się spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (musical, widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, teatr cieni, inscenizacja, pantomima itp.).

 

KRYTERIA OCENY:

 

Formę teatralną oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy – Wieprz.

Skład jury:

 • Jadwiga Grygierczyk – aktorka
 • Mirosława Słaboń – kierownik GOPS
 • Agnieszka Biegun – Dyrektor GCKPT

 

Oceny dokonywane będą według następujących kryteriów:

- zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu                                     

- walory profilaktyczne,                                                                                              

- sposób przekazania treści, forma, pomysłowość,                                                        

- walory artystyczne – teatralne,                                                                                   

- pochodzenie scenariusza.                 (własny – 3pkt. /zmodyfikowany – 2pkt./gotowy - 1pkt.)

 

NAGRODY W KONKURSIE:

 

 1. Nagrodą główną za I miejsce jest wyjazd do teatru.
 2. Za II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. sprzęt biurowy, komputerowy, fotograficzny, książkowy itp.;
 3. Jednocześnie zastrzegamy prawo jury do podjęcia decyzji o innym podziale nagród.

  

USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres siedziby GCKPT lub adres mailowy (gckptrw@gmail.com).
 2. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów na eliminacje konkursowe.
 3. Wyniki prac jury są ostateczne.
 4. Termin wyjazdu do teatru jest przewidziany na maj lub czerwiec b.r.

 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl