Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy z zakresu opracowania pn. ''Program usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz''.

dodano: poniedziałek, 8 maja 2017 r.
oglądano: 605 razy

Zarządzenie Nr 44/17

Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia  2017r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz z zakresu opracowania pn. ”Program usuwania wyrobów zwierających azbest  z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.”

na podstawie oraz  § 4 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XXIII/150/12  z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziechowy-Wieprz, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2016,  poz.446 z późn. zm.), w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy oraz art.39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (t.j. Dz.U. z  2016,poz.353).

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu opracowania pn.” Program usuwania wyrobów zwierających azbest  z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz ”, zwanego dalej Programem, na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

2. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz  z  w/w opracowaniem i stworzenie możliwości wniesienia uwag.

3.  Program dostępny jest:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz pod adresem www.radziechowy-wieprz.pl.
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, pokój nr 4 - sekretariat, w godzinach urzędowania tj.  od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

§ 2

Wnioski i uwagi można wnosić od dnia 8 maja 2017r. do dnia 30 lipca 2017r.

§ 3

Uwagi i wnioski do Programu mogą być wnoszone przez mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz:

  1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym – platforma EPUAP;
  2. W formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, pokój nr 4;
  3. Ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

§ 4

Wyniki konsultacji  zamieszczone będą na internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz pod adresem www.radziechowy-wieprz.pl.

§ 5

Wyznaczam  Kierownika Referatu techniczno-gospodarczego jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl