WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dodano: wtorek, 11 kwietnia 2017 r.
oglądano: 490 razy

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 t.j ) oraz art. 13 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) w związku z Uchwałą NR. XXXV/213/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie; rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017.

zarządzam co następuje:

§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam samodzielnemu referentowi Krzysztofowi Figura

§3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 11 , 13 i 14 w związku z art. 16a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016. 1817.)

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz ogłasza otwarty konkurs ofert

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017, w trybie art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 .1817,) 

I. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert.
 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Kwota środków przeznaczona w ramach powyższego konkursu ofert, na dotację udzielane podmiotom w ramach trybu przewidzianego w ustawie wynosi: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art.3  ust.3. w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z2016 r.,  poz.1817 z późn. zm.).

2. Oferty powinny być złożone zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Do oferty przygotowanej na obowiązującym formularzu należy dołączyć wymagane załączniki:

- propozycję zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru, oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów,

- w przypadku stowarzyszeń i fundacji – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku kościelnych osób prawnych – dekret powołujący kościelną osobę prawną np. CARITAS, Parafię i inne,

- w przypadku innych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

Kserokopię wyżej wymienionych dokumentów, podmioty występujące o przyznanie dotacji powinny potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każda ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dofinansowania poprzez wybór operatora projektu , który następnie ogłosi konkurs na realizatorów projektu i udzieli dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 30 listopada 2017r
2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gmina Radziechowy-Wieprz, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu zwanym operatorem.

 

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do dnia 4 maja 2017r., do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu (pok. 1) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy Wieprz).
 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert

Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

- realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową,
- liczbę osób które są objęte realizacja zadania w konkursie,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego,
- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
- planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
- realizacja przez oferenta w poprzednich latach zleconych zadań publicznych: biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania na ten cel środków
,
- propozycję zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru, oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

Każde z powyższych kryteriów punktowane jest w skali od 0-10 pkt.

- Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz na stronie internetowej i BIP.

Formularze ofert można odebrać na miejscu lub wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz w zakładce Konkursy.
 

VII. Zadania zrealizowane w 2016 r. w wyniku otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W  2016 roku na realizacje zadania: upowszechnianie kultury , wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów poprzez organizacje otwartych konkursów ofert w formie regrantingu Gmina Radziechowy – Wieprz przeznaczyła kwotę:  3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla jednego beneficjenta tj. Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl