Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu informuje mieszkańców Gminy

dodano: wtorek, 31 stycznia 2017 r.
o rozpoczęciu drugiego naboru uczestników Projektu Partnerskiego „Razem w lepszą Przyszłość" realizowanego w latach 2016-2017. Nabór przewidziany jest do dnia 10 marca 2017 r.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy - Wieprz
kontynuuje realizację projektu partnerskiego pod nazwą

"Razem w lepszą Przyszłość"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty pozakonkursowe.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu informuje mieszkańców Gminy o rozpoczęciu drugiego naboru uczestników Projektu Partnerskiego „Razem w lepszą Przyszłość" realizowanego w latach 2016-2017. Nabór przewidziany jest do dnia 10 marca 2017 r. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr 18 w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00

Uczestnikami projektu mogą zostać :

  • osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego , bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy.
  • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
  • osoby korzystające z PO PŻ.

Projekt zakłada uczestnictwo 15 osób. Każdy z uczestników w ramach projektu objęty zostanie indywidualnie dobranym wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej, a także wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w projekcie, jak i realizacją jego założeń.

Od osób deklarujących swój udział w projekcie wymagane jest szczególne zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność. Uczestnictwo w projekcie choć dobrowolne ale wiąże się z określonymi obowiązkami w całym okresie jego trwania. Stąd oświadczenie o przystąpieniu do projektu winno być przemyślaną decyzją osoby, zdeterminowanej do współdziałania z pracownikiem socjalnym Ośrodka pomocy Społecznej, celem zmiany swej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej. Osiągnięcie zakładanych rezultatów możliwe będzie bowiem jedynie w ramach odpowiedniej współpracy uczestników z instytucją realizującą projekt partnerski.

 


Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl