Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje:

dodano: środa, 19 czerwca 2019 r.
w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia  (od  dnia 30 urodzin), zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;

- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- a także należące do pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
- staże;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
- prace interwencyjne.

 

Budżet projektu wynosi: 5 778 184,29 zł, w tym 4 911 456,65 zł wkład EFS.

 

Bieżące informacje  dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://zywiec.praca.gov.pl w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

 

Informacje można również uzyskać u specjalistów ds. programów –  tel. 33 475 75 26.


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy o pozostających bez zatrudnienia

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl