Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2019.

dodano: piątek, 8 listopada 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, iż przystąpił we współpracy z Caritas Bielsko-Żywieckim do kolejnej edycji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2019. Celem Programu jest dostarczanie za pośrednictwem poszczególnych organizacji gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. 
 

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz informuje, że od dnia 12 listopada 2019 do 29 listopada 2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu (tj. pon, wt., śr, 7.00-15.00. czw. 7.00-16.00, pt., 7.00-14.00) do pok. nr 26 zgłaszać mogą się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”. Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu. Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia.

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+” oraz świadczenia „300+”.

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 


Żywność wydawana będzie comiesięcznie w ostatnim pełnym tygodniu danego miesiąca.

 

W razie wątpliwości dotyczących konkretnego dnia odbioru żywności można się kontaktować
z GOPS w poniedziałki w/w tygodnia w godz. pracy urzędu.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl