Program ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2020

dodano: czwartek, 23 lipca 2020 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu informuje o przystąpieniu Gminy Radziechowy-Wieprz do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i ogłasza nabór wniosków o przyznanie świadczenia w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z niniejszym Programem

Wnioski przyjmowane są do 7 sierpnia 2020 r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu  został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg modyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka.

Gmina umożliwia osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, jednakże opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu, nie może być finansowana w ramach Programu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu  do grudnia 2020. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 godzin.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o zakwalifikowaniu do Opieki wytchnieniowej”.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów do 7 sierpnia 2020 r. drogą pocztową lub mailową na adres gops@radziechowy-wieprz.pl lub w siedzibie GOPS Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy. Wnioski można składać również po wskazanym terminie, jednak realizowane będą jedynie przy dostępności środków.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
33 8676 615 lub 601 43 40 20
w godzinach: pon, wt, śr. 7:00-15:00; czw. 7:00-16:00; pt. 7:00-14:00.

Dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu opieka wytchnieniowa – edycja 2020

2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,

3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby/dziecka niepełnosprawnej,

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl