Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

dodano: piątek, 24 stycznia 2020 r.
2 marca 2020 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

1. Do publicznego przedszkola, przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Radziechowy-Wieprz.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Nr XL/248/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie złożonych wniosków dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, określa Uchwała Nr XL/247/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Radziechowy-Wieprz,  zamieszkałych poza obwodami szkół.


3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 7 stycznia 2020 r.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl