Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia w drodze przetargu

dodano: czwartek, 25 kwietnia 2019 r.


WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 2204) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radziechowy-Wieprz przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości.
Radziechowy przy ul. Głównej

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów.
Księga wieczysta Nr BB1 Z/00086153/1 Działka nrewid. 3353/ 14, pow. 0,1071 ha, użytek Ł III.

3. Powierzchnia nieruchomości.
1071 ha.

4. Opis nieruchomości.
Działka położona jest w strefie pośredniej miejscowości Radziechowy bezpośrednio przy drodze głównej w sąsiedztwie terenów budownictwa mieszkaniowo-usługowego o dobrym dojeździe, dostępność słaba. Na działce znajduje się niewielki murowany budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki. Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy- Wieprz, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Radziechowy -Wieprz nr XLIII/284/14 z dnia 27.03.2014 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2191 z 2014 r. nieruchomość znajduje się terenie A12MU teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

6. Cena nieruchomości.
53 720 zł. Dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.

7. Zapłata ceny nieruchomości.
Podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

8. Informacja o przeznaczeniu do zbycia.
Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

9. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7 czerwca 2019 r.

10. Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu, na okres 21 dni, w terminie od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 16 maja 2019 r.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl