ZAPISY NA KURSY JĘZYKOWE

dodano: piątek, 17 stycznia 2020 r.
Gminne Centrum Kultury serdecznie zaprasza do zapisów na kursy językowe z języka angielskiego i niemieckiego.


Kursy odbywać będą się w ramach projektu „Kompetentni i nowocześni” skierowanego
do dorosłych osób pracujących, które chcą podnieść swoje kompetencje.
Kurs przewiduje 120 godzin zajęć za które pobierane będzie
symboliczna opłata w wysokości 1,50 zł/za godzinę.

Zajęcia odbywać się będą w miejscowościach w których zbiorą się grupy.
Godzina i termin rozpoczęcia zajęć zostanie uzgodniony z chętnymi podczas spotkania organizacyjnego.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na plakatach oraz w Gminnym Centrum Kultury Radziechowy-Wieprz.


O projekcie:

Kompetentni i nowocześni – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poddziałania: 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przez:

 • Lidera projektu: firmę Angielski Dla Ciebie! Grażyna Kohut
 • Partnera: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym (angielskim,niemieckim) u 216 osób (w tym 140 kobiet) i kompetencji cyfrowych (TIK) u 60 osób (w tym 39 kobiet), dorosłych mieszkańców województwa śląskiego,w szczególności osób posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji tj.: osób starszych w wieku powyżej 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących i pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Południowego województwa Śląskiego.

Wsparciem objęte następujące grupy Uczestników:

 • 57 osób (37 kobiet ,20 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach do ISCED 3 włącznie;
 • 84 osoby (55 kobiet,29 mężczyzn) w wieku 50+;
 • 220 osób (143 kobiet, 77 mężczyzn) w w wieku 25+.

Dla uczestników zaplanowano 120 godzinne szkolenia z zakresu kompetencji TIK we wszystkich 5 obszarach w ramach DIGCOMP
oraz
szkolenia językowe zgodne z ESOKJ (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminów zewnętrznych, otrzymując w razie zaliczenia uznane certyfikaty.

Dofinansowanie projektu z UE: 538 344,78 zł.

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 – 2020-09-30

 

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO

W Projekcie powstanie 18 grup językowych (14 grup z j. angielskiego i 4 grupy z j. niemieckiego), w ramach których prowadzone będą zajęcia na terenie realizacji projektu, czyli na terenie powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz Bielska-Białej.

Do każdej z grup może zostać przyjętych maksymalnie 12 Uczestników.

Zajęcia będą obywały się średnio 2 lub 3 razy w tygodniu po 2 godziny- łącznie 120 godzin.

Minimalny wymagany poziom obecności każdego Uczestnika na kursie wynosi 80%

CO OFERUJEMY?
 • udział w kursach języka angielskiego/ niemieckiego zakończonych egzaminem zewnętrznym, dającym możliwość zdobycia certyfikatu,
 • udział w szkoleniach z zakresu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zakończonych egzaminami zewnętrznym, dającymi możliwość zdobycia certyfikatu,
 • wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe,
 • sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne/ komputery (w przypadku szkoleń TIK),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów/ wykładowców,
 • otwartą i przyjazną atmosferę,
 • popołudniowe, dostosowane do potrzeb uczestników, terminy zajęć

Udział w projekcie wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 1,5 zł/godzinę zajęć (Istnieje możliwość zmniejszenia lub odstąpienia od tej opłaty – szczegóły w Regulaminie rekrutacji).

 

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkańców woj. śląskiego, w wieku 18 lat i więcej, w szczególności osób posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji tj: osób starszych w wieku powyżej 50 r. życia i osób o niskich kwalifikacjach zamieszkujących i pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Południowego woj. śląskiego, tj .powiatów:

 • bielski,
 • cieszyński,
 • żywiecki,
 • Bielsko-Biała

Osoby pracujące – to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby zamieszkujące – to osoby posiadające zameldowanie lub faktycznie na stałe mieszkające na terenie powiatów objętych projektem – oświadczenie o adresie podane w ramach ankiety rekrutacyjnej.

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 • osoby bezrobotne
 • właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

Więcej informacji na stronie http://centrumidea.eu/projekty/kompetentni-i-nowoczesni

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl