Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 lipca 2020r.

dodano: wtorek, 14 lipca 2020 r.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy
został przedłużony o kolejne 14 dni tj. do 26 lipca 2020r.

Niezmiennie, od kilku już miesięcy dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

Podobnie jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci:

 • w wieku do ukończenia 8 lat,
 • w wieku do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w wieku do ukończenia 18 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • w wieku do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.          

Przypominamy, że:

 • dodatkowe świadczenie będą mogli pobierać rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek podejmą decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do 26 lipca 2020r.,  
 • Kasa sukcesywnie przyznaje prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonego wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów,
 • Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres,
 • Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ oraz wysłać:
  - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  - w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
  - osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

 


 

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Od 25 maja 2020 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który:

 • w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek podejmie decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.,
 • złożył wniosek o ww. świadczenie przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazał okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r.
 • spełnił pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku.

 

 

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy:

 • Drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.
 • Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 • Ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres.

 

 

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl