Badania uczniów I klas szkół podstawowych - RAPORT

W czerwcu 2014 roku, w ramach współpracy pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Gminą Radziechowy-Wieprz, pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych przeprowadzili badania uczniów I klas szkół podstawowych z terenu Gminy

na które składały się:

- analiza składu masy ciała, przy użyciu analizatora składu masy ciała Tanita,

- badanie postawy ciała,

- ocena obciążenia stóp przy użyciu platformy stabilometrycznej,

- badanie spirometryczne.

Celem badań była ocena postawy ciała dzieci i wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń postawy ciała, nieprawidłowości dotyczących obciążenia stóp, stwierdzenie niedowagi lub otyłości wśród dzieci oraz ocena zaburzeń w obrębie układu oddechowego. Badania poprzedzone były ankietą skierowaną do rodziców oraz ich pisemną zgodą na ich przeprowadzenie.

Badania miały charakter pilotażowy i planowane jest ich powtórzenie w kolejnych latach rozwoju dzieci. Zbiorcze wyniki przedstawiono poniżej:

Badana grupa była jednorodna pod względem wieku. Stanowiły ją dzieci wieku 8 lat w liczbie 103, zamieszkujące różne miejscowości Gminy Radziechowy - Wieprz. Dane uzyskane z analizatora składu masy ciała przedstawiają poniższe tabele:

chłopcy

Liczba

Średnia

Minimum

Maksimum

wzrost

53

130,170

120,00

147,00

Masa ciała

53

28,581

20,200

47,10

BMR kJ

53

5061,35

4565,00

5895,00

BMR kcal

53

1209,69

1091,00

1409,00

FAT %

53

14,983

5,400

36,80

FAT MASS

53

4,736

1,100

17,30

FFM kg

53

23,84

18,200

32,30

TBW

53

17,47

14,000

23,60

Tab. 1. Statystyczne wyniki analizy składu masy ciała w grupie chłopców.

 

dziewczynki

Liczba

Średnia

Minimum

Maksimum

Wzrost

50

128,98

120,00

140,00

Masa ciała

50

26,71

19,30

42,30

BMR kJ

50

4399,48

3920,00

5176,0

BMR kcal

50

1051,48

937,00

1237,0

FAT %

50

15,78

5,80

35,700

FAT MASS

50

4,51

1,60

13,10

FFM

50

22,22

17,70

29,60

TBW

50

16,25

13,00

21,70

Tab. 2. Statystyczne wyniki analizy składu ciała w grupie dziewczynek.

 

Wśród badanych stwierdzono  niewielką grupę z niedowagą oraz nieznaczny odsetek z nadwagą i otyłością.

U większości dzieci parametry masy ciała znajdowały się w granicach normy.

U większości dzieci stwierdzono postawę prawidłową, jedynie u 8 %  występowały błędy w postawie ciała.

W badaniu przy użyciu platformy stabilometrycznej

u 12% dzieci zaobserwowano nieprawidłowe obciążenie stóp.

 

Badanie spirometryczne u dzieci jest trudne i czasochłonne, wymaga dokładnej analizy oraz obserwacji dzieci w dłuższej perspektywie czasowej. Nie jest możliwe postawienie diagnozy na podstawie pojedynczego badania. Badanie w Gminie Radziechowy-Wieprz miało na celu określenie stopnia zaburzeń występujących w danej populacji. Zaburzeniami najczęściej występującymi u dzieci są zaburzenia typu obturacyjnego, polegające na upośledzeniu przepływu powietrza w drogach oddechowych na skutek zmniejszenia średnicy dróg oddechowych. Do typowych zaburzeń należy astma oskrzelowa i przewlekłe zapalenie oskrzeli. W zaburzeniu typu restrykcyjnego dochodzi do zmniejszenia pojemności płuc na skutek deformacji klatki piersiowej, skoliozy, zmian tkanki płucnej jak i zaburzeń mięśniowo-nerwowych. W badaniu wzięło udział 94 dzieci, w tym 46 chłopców i 48 dziewczynek.

Pojemność życiowa płuc; największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu. Analizując ten parametr nie można jednoznacznie określić rodzaju zaburzenia. Zarówno w przypadku zaburzeń typu restrykcyjnego jak i obturacyjnego wartość jest obniżona. U 1/5 badanych uczniów wartość to jest obniżona.

FEV1 - – natężona pojemność wydechowa  jednosekundowa – objętość powietrz wydmuchnięta w czasie jednej sekundy. W obu typach zaburzeń wartość ta jest obniżona.

W przybliżeniu 1/5 badanych uzyskała obniżoną wartość tego parametru.

Wskaźnik określający stosunek FEV1 do pojemności życiowej (VC), wyrażony w procentach VC.

Obniżenie tego wskaźnika świadczy o obturacji dróg oddechowych. W przeprowadzonym badaniu co dziesiąty uczeń uzyskał obniżoną wartość tego wskaźnika co wskazuje na możliwość wystąpienia zaburzenia typu obturacyjnego.

 

Mgr Tomasz Król

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Katedry Fizjoterapii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Załączniki
Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl