CAF - WSPÓLNA METODA OCENY

Grupa Ergo Sp. z o. o. wraz z Gminą Koszarawa, Gminą Lipowa, Gminą Milówka, Gminą Istebna oraz Gminą Radziechowy–Wieprz zawiązała partnerstwo, które opracowało projekt w ramach Priorytetu V, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt.„Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonalne zarządzanie JST”, nr projektu: POKL.05.02.01-00-060/12.
CAF - WSPÓLNA METODA OCENY
CAF - WSPÓLNA METODA OCENY w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz


Projekt otrzymał dofinansowanie i z dniem 1 października 2012 r. rozpoczęła się jego realizacja.


Celem głównym projektu była poprawa standardów zarządzania w partnerskich jednostkach
oraz objęcie 125 pracowników tych JST działaniami poprawiającymi zdolności regulacyjne.


Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 października 2012 do 30 marca 2014 roku.


Grupę docelową projektu stanowiły urzędy gmin Koszarawa, Lipowa, Milówka, Istebna oraz Radziechowy – Wieprz w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych oraz 94 pracownice i 31 pracowników ww. urzędów w zakresie szkoleń, mających na celu poprawę funkcjonowania oraz jakości obsługi w tych urzędach.

Liderem partnerstwa była Grupa Ergo Sp. z o. o.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane:

1. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia II samooceny CAF

2. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

3. Wdrożenie aplikacji w zakresie Badania Satysfakcji Klienta I Komunikacji Zew.

4. Modernizacja BIP, WWW

5. Szkolenia, w tym tych podnoszących jakość wydawanych decyzji administracyjnych.

6. Warsztaty  komputerowe oraz  językowe.

7. Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw konferencyjny.

 

Projekt został  zrealizowany według zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
uwzględniając dostępność, elastyczność godzin, komunikowanie równości.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl