Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osoba prowadząca sprawę:

mgr inż. Robert Kryczka

Wymagane dokumenty:

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Techniczno-Gospodarczy
Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Pokój nr 21
Telefon: 33-860-15-74

Podstawa prawna:

art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 t.j.)

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
3. Nie złożenie deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3 albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl