Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy

Osoba prowadząca sprawę:

Małgorzata Woźniak

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
2. opis obiektu (załącznik nr 1).
3. deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (niebędących obiektami hotelarskimi) (załącznik nr 2).
4. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacje CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny:
Małgorzata Woźniak - Inspektor
Pokój nr 4
Tel. 33-867-66-10

Termin rozpatrzenia wniosku:

Do 14 dni.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz.U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 ze zmianami); rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 22, poz. 169).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy (nie będących obiektami hotelarskimi), jeżeli spełniają one minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy o następujących zmianach:
a) zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
b) uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
c) zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
d) zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
e) zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl