Poświadczenie własnoręczności podpisu

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Biegun

Wymagane dokumenty:

- wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu,
- dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu urzędnika,
- oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika),
- oryginał dowodu opłaty skarbowej.

Opłaty:

Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł.
Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (pok. nr 7)
lub przelewem na rachunek BS Radziechowy-Wieprz nr: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Parter - pokój nr 4 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Termin rozpatrzenia wniosku:

Bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27 poz. 185).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Stwierdzenie własnoręczności podpisu na:
- pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl