Potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Biegun

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem,
- oryginały i kopie dokumentów,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie potwierdzenia.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem ? 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy.
Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (pok. nr 7)
lub przelewem na rachunek BS Radziechowy-Wieprz nr: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Parter - pokój nr 4 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Termin rozpatrzenia wniosku:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl