Stypendia szkolne - świadczenia o charakterze socjalnym 2019/2020

Wymagane dokumenty:

Stypendium socjalne 2019/2020

Pomoc finansową na wydatki szkolne można otrzymać, jeśli:
- uczeń mieszka w Gminie Radziechowy-Wieprz
- dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 514 zł netto na osobę.

Wniosek o stypendium, może złożyć:
- rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
- pełnoletni uczeń, który nie ukończył 24 lat (za wyjątkiem studentów);
- słuchacz kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończył 24 lat;
- dyrektor szkoły, ośrodka.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, (tj. sierpnia), a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku (tj. września)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku zatrudnienia:
zaświadczenie z zakładu pracy od pracodawcy o uzyskanych dochodach netto osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. dotyczy wszystkich pracujących członków rodziny;

- w przypadku pracy dorywczej:
oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

- w przypadku otrzymywania alimentów:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

- w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

- w przypadku niealimentacji:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
a) na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

- w przypadku pobierania renty/emerytury:
decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

- w przypadku osób bezrobotnych
zaświadczenie o wysokości zasiłków dla bezrobotnych oraz poświadczenie dotyczące zarejestrowania bądź braku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy (nie dotyczy wykonywania prac społecznie użytecznych);

- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;

- w przypadku uczęszczania do szkoły poza terenem gminy
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację nauki;

- zaświadczenie (ewentualnie decyzja) o otrzymywanych świadczeniach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek rodzinny,
d) zasiłek pielęgnacyjny,
e) dodatek mieszkaniowy,
f) dodatek do biletów.

(wyłączeniem objęto jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne tj. zasiłek celowy oraz świadczenia w naturze np.: żywność)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Należy zwrócić uwagę, aby w części D wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisać sytuację dochodową rodziny. Złożyć wszystkie wymagane załączniki.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin:

Wniosek można złożyć w terminie od 3 września do 16 września, a w przypadku gdy jest się słuchaczem kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 3 września do 15 października.

W uzasadnionych przypadkach (np. pobyt w szpitalu) wniosek można złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 130% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj.161,20 zł.).

Miejsce złożenia wniosku:

Referat Oświaty Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
adres: ul. Św. Marcina 1301, 34-381 Radziechowy

lub na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy.

Termin rozpatrzenia wniosku:

Złożone wnioski rozpatruje się w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
Świadczenie otrzymywane jest zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazano przy składaniu wniosku.
Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Uwagi:

Komu nie przysługuje stypendium:
- uczniowi klasy zerowej,
- studentowi studiów licencjackich i magisterskich,
- osobie, która przechodzi przygotowanie zawodowe u pracodawcy, osobie która nie zamieszkuje na terenie gminy Radziechowy-Wieprz.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl