Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Biegun

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.
Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (pok. nr 7)
lub przelewem na rachunek BS Radziechowy-Wieprz nr: 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz
Parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@radziechowy-wieprz.pl

Termin rozpatrzenia wniosku:

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz , a w przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie Urząd Gminy powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267).
2. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu rejonowego.

Uwagi:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz nie może zostać udzielona niezwłocznie, jest udostępniona na wniosek.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl