Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej

Osoba prowadząca sprawę:

Marcin Holbowski

Wymagane dokumenty:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym ogrodzeniem.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (parter)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny:
Marcin Holbowski
Pokój nr 2
Tel. 33-860-15-72

Termin rozpatrzenia wniosku:

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267).
Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j.t.).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl