Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Osoba prowadząca sprawę:

Marcin Holbowski

Wymagane dokumenty:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów zjazdu.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny:
Marcin Holbowski
Pokój nr 2
Tel. 33-860-15-72

Termin rozpatrzenia wniosku:

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 )
Art. 29 ust.1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl