Wniosek o nadanie numeru nieruchomości

Osoba prowadząca sprawę:

Małgorzata Foksa

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie numeru porządkowego podpisany przez wszystkich właścicieli/władających daną nieruchomością
- mapa z pomiaru powykonawczego budynku na działce lub kopia innej mapy z umiejscowionym na niej budynkiem

Opłaty:

Brak opłaty

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Parter - pokój nr 1
Małgorzata Foksa - Inspektor
e-mail: mfoksa@radziechowy-wieprz.pl
tel. 33 860 15 71

Termin rozpatrzenia wniosku:

Załatwienie sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

- art 47 a oraz 47 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 10.193.1287)
- art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl