Zakup nieruchomości zajętej pod drogę gminną

Osoba prowadząca sprawę:

Andrzej Kasperek

Wymagane dokumenty:

Wniosek strony z podaniem: miejsca położenia nieruchomości, numeru ewidencyjnego i numeru księgi wieczystej w której jest ujawnione prawo własności.

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Pokój nr 10
Tel. 33-860-15-80

Termin rozpatrzenia wniosku:

Uzależniony od terminu zawarcia umowy wyznaczonego przez notariusza.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z p. zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl