Konsultacje: ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz

dodano: środa, 20 lutego 2019 r.
oglądano: 209 razy

PROJEKT

Zarządzenie Nr …./2019
Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIII/319/10 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
zarządza:

§ 1.

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radziechowy-Wieprz.  
2. Konsultacje społeczne przeprowadzić w dniach od 20 lutego 2019  r. do 6 marca 2019 roku.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 poz. 450) w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektów uchwał można zgłaszać:
     a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mpiela@radziechowy-wieprz.pl
     b. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
     c. za pośrednictwem faksu nr 33 8676610.  
5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii odpowiada Kierownik Referatu Oświaty.
6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 1 ust 5 Uchwały Nr LIII/319/10 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

 

 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl