Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (BB1Z/00086153/1 - Radziechowy, ul. Główna, działka: 3353/14 o powierzchni 0,1071ha)

dodano: , r.
zakończenie: , r.
oglądano: 362 razy

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018, poz.2204, z p.zm.) Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, będąca własnością Gminy Radziechowy-Wieprz, położona w Radziechowach przy ul. Głównej, powiat żywiecki, województwo śląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 3353/ 14 o powierzchni 0,1071 ha.
2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Gminy Radziechowy-Wieprz i jest uwidoczniona w księdze wieczystej BB12700086153/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Radziechowy-Wieprz XLIII/284/14 z dnia 27.03.2014 r. nieruchomość znajduje się w terenie A12MU teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
4. Cena wywoławcza: 53 720 zł. Dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23 %.
5.Obciążenie nieruchomości: brak.
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 30.06.2019 r.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 18 lipca 2019 r., godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz, 34-381 Wieprz 700, sala sesyjna , II piętro.
8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości: 5500.-zł. (słowie: pięć tysięcy pięćset zł) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 lipca 2019 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz, nr 93 8140 0009 0000 0127 2000 0110, Etnobank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz.
9.lnformacja o miejscu wywieszania i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w sołectwach Gminy poprzez wywieszenie obwieszczeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.radziechowy-wieprz.pl, na stronie BIP Urzędu Gminy: www.bip.radziechowy-wieprz.pl oraz w Kronice Beskidzkiej z dnia: 13.06.2019 r.
10. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegóły informacji dotyczące przetargu: szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać pod tel. 330860-15-80.
11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
12.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
- osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
- reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
- pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
13.Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14.Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl