Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

dodano: poniedziałek, 22 czerwca 2020 r.
oglądano: 20 razy
przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 11, art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr  Uchwały Nr  XV/106/19 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radziechowy-Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

WÓJT GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz

 

I. Konkurs obejmuje następujące zadania:

ZADANIE I: Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE II:  Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych, kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programów, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące: trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

ZADANIE III: Wspieranie instytucji i stowarzyszeń w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w ramach powyższego konkursu ofert, na dotacje udzielane wyłonionym podmiotom wynosi łącznie 30 000,00 zł /słownie:  trzydzieści tysięcy złotych 00/100/

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.),

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz,

3. W przypadku wsparcia przedstawionego zadania, przyznana dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny podmiotu ubiegającego się o dotację powinien stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania, z czego nie więcej niż połowę może stanowić wkład osobowy i rzeczowy.

4. Dotację w konkursie może otrzymać więcej niż jedna organizacja.

5. W sytuacji gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent może odstąpić od realizacji zadania, rezygnując tym samym z przyznanej dotacji lub dokonać weryfikacji zakresu zadania oraz kosztorysu jego realizacji z wyszczególnieniem skali wydatków wraz z kosztami, które będą finansowane zarówno ze środków własnych jak i z przyznanej dotacji.  W tym przypadku wysokość wkładu własnego może być zmniejszona proporcjonalnie do przyznanej dotacji.

7.Każdy oferent zostanie pisemnie poinformowany o nieprzyznaniu lub przyznaniu dotacji ze wskazaniem jej wysokości oraz terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy.

8.Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem - w szczególności na:

a) zakup towarów – materiały biurowe, artykuły spożywcze, puchary, medale, dyplomy, książki i inne przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczestników zadania - udokumentowane rachunkami,

b) zakup usług – transport, noclegi, usługi turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne, wynajem obiektów, sprzętu, bilety wstępu na obiekty sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe i historyczne - udokumentowane rachunkami,

c) koszty osobowe – wynagrodzenie obsługi trenerskiej, medycznej, sędziowskiej, technicznej, artystycznej, opiekunów, ratowników oraz przewodników wycieczek - udokumentowane rachunkami,

d) ubezpieczenia NW uczestników zadania - udokumentowane rachunkami,

9. Dotacje udzielane na zadania realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, nie mogą być wykorzystane na:

a) pokrycie strat i długów,

b) odsetki od kredytów i pożyczek,

c) zakup gruntu, budynków lub lokali,

d) zadania i zakupy inwestycyjne,

e) pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów, w tym telefonów, internetu, energii elektrycznej, wody oraz kosztów reklamy,

f) działalność gospodarczą,

g) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

 

10. Z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2 ogłoszony obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. Nr 491 ze zm.) organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia wykonania zadania zgodnie z odnoszącymi się do przeciwdziałania COVID-19 przepisami prawa w tym prawa lokalnego, wytycznymi i zaleceniami GIS, MZ i MEN obowiązującymi w czasie i miejscu faktycznej jego realizacji. Złożenie oferty w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta o przyjęciu na siebie obowiązku przygotowania oferty odpowiednio do zadania, którego dotyczy oferta, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz z uwzględnieniem obowiązujących w czasie przygotowania oferty przepisów prawa odnoszących się do przeciwdziałania COVID-19, co będzie przekładać się na ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta jak i ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Oferty konkursowe powinny wyłącznie obejmować okres 2020 roku w tym:
 1. Zadanie I – realizacja od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2020r.
 2. Zadanie II i III – realizacja od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2020r.
 3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanego dalej RODO oraz ustawy o finansach publicznych,
 4. Praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji w realizacji zadania. Wkład osobowy i rzeczowy nie może stanowić więcej niż 50% całości wkładu własnego.
 5. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 6. Dopuszcza się dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zawartej w złożonej ofercie, w zakresie zwiększającym wartości danej pozycji do 25% pierwotnej wartości. Przesunięcia, o których mowa wyżej nie mogą prowadzić do eliminacji pozycji/ii z której/ych dokonywane są przesunięcia. 
 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Radziechowy-Wieprz a oferentem.
 8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do realizacji zadania na warunkach określonych w pkt III ust 10.

 

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca  2020r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu – pokój nr 23 do godz. 1500  osobiście, za pośrednictwem poczty albo przesyłką kurierską na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy podmiotu, obszaru realizowanego zadania oraz zawierać pełną nazwę zadania. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu w Ośrodku.

2. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

4.Braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Niezgodność oferty z zadaniem, w ramach którego została złożona oferta, wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.

7. W przypadku składania przez jeden podmiot ofert na realizację więcej niż jednego zadania z wymienionych w pkt I niniejszego ogłoszenia, każda oferta powinna zostać złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z odrębnym kompletem załączników.

8.Oferty powinny być złożone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057),

9. Wszelkie pola oferty przeznaczone do wypełnienia przez oferenta muszą być wypełnione.

10. Formularz oferty można pobrać na miejscu lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy: (bip.radziechowy-wieprz.pl w zakładce konkursy.

11. Oferta i wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Dołączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione.

12. W celu uniknięcia wątpliwości na etapie oceny formalnej ofert oraz usprawnienia  przygotowania umów oferenci proszeni są o dołączenie do oferty:

- kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego o aktualnych informacjach o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

- aktualnego statutu organizacji,

- oświadczenia w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego udostępnianego tak jak formularz oferty. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Rozpatrzeniu podlegać będą oferty tych podmiotów, które w swych celach statutowych zawarły zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przedstawiają realizację zadania pozostającego w zgodzie z zadaniami  Gminy.

3. Oferty złożone do konkursu opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

4. Komisja Konkursowa opiniując oferty:

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Każde z powyższych kryteriów punktowane będzie w skali od 0 do 10 pkt.

1.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.   

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W 2019r. Gmina Radziechowy-Wieprz w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przekazała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność publiczną na rzecz mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz, dotacje w łącznej wysokości 60.000,00 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.radziechowy-wieprz.pl),  na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz  w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz pok. 26 lub pod nr  tel. 33/ 8676-615, 601 43 40 20.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl