Logo Gminy Radziechowy-Wieprz


UCHWAŁA NR XXVIII/173/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Radziechowy - Wieprz oraz zasad używania
i wykorzystywania tego znaku

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 38) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się znak promocyjny Gminy Radziechowy - Wieprz (logo)
2. Logo Gminy Radziechowy - Wieprz ma postać trójkolorowej tarczy. W lewej górnej części, na zielonym tle, znajduje się biały symbol litery R od nazwy sołectwa Radziechowy a obok niej pięć białych kłosów zbóż z czterema białymi pionowymi kreskami nad nimi. Środkową część tarczy stanowi jasnoniebieski trapez (symbolizujący rzekę Sołę), która oddziela od siebie symbole wsi Radziechowy i Wieprz dzieląc tarczę na dwie połowy. Poniżej jej, w lewej części, znajduje się na czerwonym tle biały symbol sołectwa Wieprz, na który składa się głowa dzika oraz w prawo od niej, skomponowana z dwóch kłów i jednego zęba, symboliczna litera W – pierwsza litera nazwy sołectwa. Wszystkie kontury elementów składowych są czarną linią ciągłą.
3. Wzór logo stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Logo może być używane we wszystkich przypadkach związanych z promocją Gminy Radziechowy - Wieprz.
2. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach określonych w uchwale.
3. Logo zawarte w druku jednobarwnym może być także jednobarwne.
4. Logo Gminy Radziechowy - Wieprz może być wykorzystywane po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz lub osoby upoważnionej przez niego.
5. Logo Gminy Radziechowy - Wieprz może być używane bez wymaganej zgody w celach informatycznych i dydaktycznych.
6. Wójt Gminy może wyrażoną zgodę cofnąć lub zmienić jeśli osoba uprawniona nie zachowuje warunków na których została udzielona zgoda.
7. Udzielenie zgody na używanie logo jest nieodpłatne.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz
Piotr Piela

 

BIP: Uchwały 2016 / XXVIII/173/16
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego: DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.4351

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl