Ochrona środowiska

Czystsze Powietrze

Czystsze Powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w...

Harmonogramy wywozu odpadów w roku: 2020

UWAGA! ZMIANA STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI! Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 22 zł miesięcznie od mieszkańca . Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której...

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ   Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta Gminy nowy obowiązek związany...

Podmioty odbierające odpady komunalne

Odpady komunalne na terenie gminy Radziechowy-Wieprz  w 2018r. odbierają następujące podmioty:   Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz (art. 3 ust. 2  pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) (Dz....

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przybędza ul. 3 Maja 8, tel. 515 340 678   Punkt selektywnego zbierania świadczy usługi w poniedziałki w godzinach 8:00-14:00 oraz w soboty nie będące świętami w godzinach 8:00- 12:00.   Można oddać takie odpady jak: • odpady segregowane (worki) poza terminami w harmonogramie, • chemikalia, farby, lakiery,...

Segregacja

Prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Informacja Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy
Wieprz 700
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl