Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi w miejscowości Brzuśnik w Gminie Radziechowy-Wieprz

Beneficjent: Gmina Radziechowy Wieprz

 

Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa dwukilometrowego odcinka drogi gminnej w Brzuśniku. Celem bezpośrednim tego projektu jest poprawa infrastruktury drogowej Gminy Radziechowy Wieprz oraz udrożnienie lokalnej sieci drogowej. W ramach inwestycji na blisko dwukilometrowym odcinku powstaje odwodnienie drogi, na całej długości jezdni, oraz na pętli autobusowej oraz zjazdach i skrzyżowaniach z drogami bocznymi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a po obu stronach wykonane zostaną pobocza. Łącznie przebudowane w ten sposób zostanie 1,956 km drogi oraz 3,564 km poboczy.

W rezultacie droga, stanowiąca główny i jedyny o takiej szerokości ciąg komunikacyjny odzyska swą właściwą nośność (80kN/oś), , a co ważne poprawi się komfort i bezpieczeństwo przejazdu. To z kolei przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków w tym rejonie. Projekt przyczyni się więc do rozwiązania problemu ograniczonej dostępności komunikacyjnej zarówno dla mieszkańców, turystów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa drogowego na terenie gminy. Poprawa jakości i standardu komunikacji w gminie ma ogromne znaczenie dla poprawy konkurencyjności turystycznej tego obszaru, jak też poprawy warunków działania lokalnych firm. Inwestycja przyczyni się również do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Zwiększy się bowiem dostępność do miejsc pracy, szkół i instytucji. Poprawi się również poziom bezpieczeństwa w gminie, skróceniu ulegnie bowiem czas przejazdu nie tylko samochodów osobowych i dostawczych, ale również pojazdów uprzywilejowanych.

Trwałość projektu przewidziano na 5 lat. Po zakończeniu inwestycji i odbiorze robót budowlanych za nadzór nad właściwym stanem drogi odpowiedzialny będzie urząd gminy Radziechowy-Wieprz. Wszelkie wymagane remonty w okresie gwarancyjnym, przeprowadzi wykonawca, którym jest firma Dromil, a po zakończeniu okresu gwarancyjnego będą one prowadzone przez urząd gminy.

 

Koszt całkowity inwestycji to 832 930,68 tys. zł.

Wysokość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
wynosi 707 991,07 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

 


Wykonawcą robót jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma
DROMIL SP. O.O., 34-300 ŻYWIEC, UL. LEŚNIANKA 102 A.
Termin wykonania robót, zgodnie z umową to 26 listopada 2014r.

Przedmiot tej umowy obejmuje: przebudowę 1956 m drogi, tj. oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie asfaltem przed ułożeniem geowłókniny, ułożenie geowłókniny, ułożenie warstwy wyrównawczej betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm.


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

Kontakt
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. 33 867 66 10
fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl