Dziś jest niedziela, 26 marca 2023 r.
Imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019

Do 10 sierpnia 2018r. rodzice niepełnosprawnych dzieci powinni złożyć na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz (Wieprz 700, 34-381 Radziechowy) wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami wskazanymi we wniosku.

Przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996). regulują obowiązki gminy:


Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje:

Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:

 1. dzieciom 5-letnim i 6-letnim
 2. oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym)


Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe bezpłatny transport przysługuje:

Do najbliższej szkoły podstawowej:

 1. niesłyszącym,
 2. słabosłyszącym,
 3. niewidomym, 
 4. słabowidzącym,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
 9. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 10. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  również kontynuującym naukę w dotychczasowych gimnazjach

 

Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej:

 1. uczniom z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 2. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 3. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia

 

Do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania:

 1. dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 1. dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 roku życia

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.
 • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych).
 • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.
 • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie.
 • Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 2 minut.
 • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Referat Oświaty w formie pisemnej lub telefonicznej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.
 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 2 stycznia 2017r.). Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Radziechowy-Wieprz. Umowa zawierana jest na rok szkolny.
 1. Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego. Rodzice chcący skorzystać z tej formy dowozu mogą skorzystać na zasadach szczególnych ze środków lokalnego transportu zbiorowego. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Radziechowy-Wieprz. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych