Dziś jest niedziela, 7 marca 2021 r.
Imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Małżeństwo

Osoba prowadząca sprawę

Jolanta Twardysko

Wymagane dokumenty

1. dowody osobiste,
2. aktualne opłacone odpisy skrócone aktu urodzenia (nie składają tych odpisów osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w USC miejsca swojego urodzenia),
3. w razie niepełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
4. wdowy i wdowcy - odpis aktu zgonu współmałżonka,
5. rozwiedzeni - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie składają tych odpisów osoby, których poprzednie miejsce zawarcia małżeństwa było w tym samym USC),
6. obywatele obcego państwa przedkładają paszport oraz zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego są obywatelami.

Opłaty

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi: 84 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
Pokój nr 14 - I piętro
Tel. 33-860-15-84

Podstawa prawna

- art. 12 ust. 2-3, art. 53-56, art. 62 i 62a ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
- art. 1 § 2 i 3, art. 41, art. 6, art. 8, art. 8, art. 9 § 2, art. 25, art. 88 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012.788 j.t.)
- ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012.1282 j.t.)
- art. art. 53-62 oraz 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
- art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 25, art. 88 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012.788 j.t.) )

Uwagi

Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Akt małżeństwa

W dniu zawarcia małżeństwa nowożeńcy wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami zgłaszają się na 10 do 15 minut przed wyznaczoną godziną do Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędnymi dokumentami w dniu ślubu są dla przyszłych małżonków dowody osobiste, na podstawie których sprawdza się tożsamość. Dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości winni posiadać także świadkowie.
Po zawarciu małżeństwa i podpisaniu aktu małżeństwa nowożeńcy otrzymują trzy skrócone odpisy aktu małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną

W celu zawarcia małżeństwa przed osobą duchowną, ze skutkami cywilnymi osoby, które decydują się na taką formę zawarcia małżeństwa załatwiają w urzędzie stanu cywilnego wszystkie prawie takie same formalności jak przed ślubem cywilnym. Zamiast jednak ceremonii ślubu otrzymują zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przedkładają w parafii, w której ma odbyć się ślub kościelny. Zaświadczenie to wydaje USC miejsca pobytu stałego jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Po otrzymaniu zaświadczenia o ślubie kościelnym, urząd stanu cywilnego niezwłocznie sporządza akt małżeństwa.

Wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art.1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. Kościół Katolicki: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wikariusz w zastępstwie proboszcza, duchowny w zastępstwie proboszcza.
2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: biskup, proboszcz, wikariusz z upoważnienia proboszcza.
3. Kościół Ewangelicko-Augsburski: biskup, proboszcz, administrator, wikariusz.
4. Kościół Ewangelicko- Reformowany: wszyscy ordynowani duchowni.
5. Kościół Ewangelicko- Metodystyczny: pastor parafii.
6. Kościół Chrześcijan Baptystów: pastor.
7. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: duchowni starsi.
8. Kościół Polskokatolicki: ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii.
9. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich: rabin, podrabia.
10. Kościół Starokatolicki Mariawitów: biskup naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii.
11. Kościół Zielonoświątkowy: pastor.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych