Dziś jest niedziela, 7 marca 2021 r.
Imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Urodzenie

Osoba prowadząca sprawę

Jolanta Twardysko

Wymagane dokumenty

1. dowody osobiste rodziców dziecka,
2. jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa,
3. jeżeli matka dziecka jest panną, przedkłada odpis aktu urodzenia, a jeżeli matka dziecka jest wdową lub rozwiedzioną przedkłada dokument stwierdzający ustanie lub unieważnienie małżeństwa, tj. odpis aktu zgonu męża lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Opłaty

Czynności związane z rejestracją noworodka wolne są od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Stanu Cywilnego
Pokój nr 14 - I piętro
Tel. 33-860-15-84

Podstawa prawna

- art. 14, art. 38-51 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.),
- art. 72-79 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 1311, poz. 788 z późn. zm.).

Uwagi

W Urzędzie Stanu Cywilnego Radziechowy-Wieprz rejestracji urodzenia dokonuje się tylko w przypadku jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są ojciec albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to nie pozwała, albo inna osoba obecna przy porodzie, lekarz albo położna.
Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki społecznej. W sytuacji gdy osoby obowiązane do zgłoszenia urodzenia nie mogą tego dokonać, w ich imieniu może to uczynić pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w treści winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców oraz podpisane własnoręcznie przez osobę obowiązaną do jego udzielenia.


Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Dziecko nie może mieć nadane więcej niż dwa imiona, nie mogą być to imiona ośmieszające, zdrobniałe oraz imiona nie pozwalające rozróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.
Uznanie ojcostwa
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca. Oświadczenie o uznanie ojcostwa można również złożyć przed kierownikiem USC po sporządzeniu aktu urodzenia (wymagany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka), za granica przed polskim konsulem gdy obydwoje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Może ono być przyjęte gdy:
- nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki,
- matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
- matka wdowa urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty zgonu męża,
- oświadczenie nie może być przyjęte gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa następuje gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa przed kierownikiem USC może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat.
Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Można uznać ojcostwo dziecka poczętego lecz nienarodzonego, dokonuje się tego w USC miejsca zameldowania na pobyt stały matki (wymagane aktualne zaświadczenie o ciąży wydane przez lekarza oraz dowody osobiste).

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych