Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH – NOWE ŚWIADCZENIE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
    albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Minister właściwy do spraw energii określił, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku
dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz (zakładka: GOPS ->
Dodatek dla gospodarstw domowych) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz.

 

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 ze zm.) 
  • tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz w Dziale Świadczeń dla Rodzin – budynek Gminnego Klubu Sportowego, I piętro /na boisku przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz/ w godzinach: poniedziałek, wtorek i środa: 7:00-15:00, czwartek: 7:00-16:00, piątek: 7:00-14:00.

Wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r.
pozostawia się bez rozpoznania.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz
pod numerem: 609 354 083 lub 607 093 087


UWAGA! Pobrany plik wniosku należy otworzyć w programie dedykowanym do odczytu dokumentów PDF!
W przypadku otwarcia pliku w przeglądarce internetowej może się zdarzyć, że strony wyświetlą się puste!
Proszę pobrać plik i otworzyć go np. w programie Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/)

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych