Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz: www.radziechowy-wieprz.pl


Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2023 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Tel.: 33-867-66-10, Fax: 33-867-66-13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl


Postępowanie odwoławcze

Osobą kontaktową jest Daniel Gabryel, infotmatyk@radziechowy-wieprz.pl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33-867-66-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia: 30.10.2020 r.

Ostatnią aktualizację systemu (silnika) wykonano dnia: 28.02.2023 r.


Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto aplikacji W3C Markup Validation Service oraz WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem natywnego czytnika treści w systemie Windows 10: Narrator.


Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

  • Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

  • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
  • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
  • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK: Enter
  • Przewijanie widocznej części strony: Spacja
  • Powiększenie skalowania strony: Ctrl + +
  • Zmniejszenie skalowania strony: Ctrl + -


Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu


Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.


Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Tel.: 33-867-66-10, Fax: 33-867-66-13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl


Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Główne wejście do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz znajduje się w widocznym miejscu od strony drogi głównej. Do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika. Wejście jest wolne od barier architektonicznych: brak schodów oraz progu. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość do wjazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 33 867 66 10.
Przy drzwiach budynku znajduje się dzwonek, ale wymaga dostosowania wysokości zamontowania w celu ułatwienia skorzystania z niego osobie niepełnosprawnej. W budynku jest dostępna winda umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku. W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku, obok wejścia głównego, wydzielone są dwa miejsca do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Tłumacz języka migowego

Umożliwienie skorzystania z tłumacza migowego możliwe jest po wcześniejszym kontakcie z Urzędem.


Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Powiadomienia prosimy kierować do Urzędu telefonicznie: 33-867-66-10 lub mailowo: ug@radziechowy-wieprz.pl


Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.


Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: www.radziechowy-wieprz.pl

Koordynator dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz: Daniel Gabryel

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: informatyk@radziechowy-wieprz.pl

Numer telefonu osoby kontaktowej: 33-867-66-10

Koordynator dostępności w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz: Krzysztof Figura

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: kfigura@radziechowy-wieprz.pl

Numer telefonu osoby kontaktowej: 33-867-66-10


Kategorie spraw urzędowych