Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zakres działań referatu

Referat Oświaty mieści się w Budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach przy ul. Św. Marcina 1301


Do zakresu działania referatu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych oraz ich likwidacją.
 2. Ustalanie projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli.
 3. Prowadzenie ewidencji wychowania przedszkolnego w formie niepublicznej oraz rejestruklubów dziecięcych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli  prowadzonych przez osobę prawną inna niż jednostka  samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 5. Organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz oraz organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych.
 6. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli we współpracy z kuratorium oświaty.
 7. Pomoc  przy organizacji konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola.
 8. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum za poszczególne lata szkolne i przedkładanie ich organowi stanowiącemu.
 9. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz.
 10. Sporządzanie pisemnej analizy średnich wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach wg stopni awansu zawodowego, sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań.
 11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym na stopień nauczyciela mianowanego.
 12. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad obowiązkiem nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.
 13. Realizacja zadań związanych z rządowym programem udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 14. Prowadzenie zadań związanych z realizacją ustawy o systemie informacji oświatowej, sporządzanie wymaganych sprawozdań, scalanie danych ze szkół i wprowadzanie danych dot. organu prowadzącego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, objętych pomocą de minimis.
 16. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 17. Sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz.
 18. Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkół i przedszkoli.
 19. Prowadzenie spraw płacowych i sprawozdawczości szkół i przedszkoli.
 20. Prowadzenie spraw stypendialnych i zasiłków losowych dla uczniów.
 21. Prowadzenie spraw stypendiów motywacyjnych.
 22. Opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków szkół.
 23. Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach oświaty.
 24. Współpraca z nadzorem pedagogicznym.
 25. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 26. Obsługa ZFŚS i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Kategorie spraw urzędowych