Dziś jest sobota, 8 maja 2021 r.
Imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

POTWIERDZANIE UMÓW DZIERŻAWY

Zgodnie z nowelizacją art. 28 ust. 4 pkt. 1 i art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2021 poz. 266) w dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust. 4 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

Ponadto, obowiązkiem stron umowy dzierżawy gruntów rolnych jest ujawnienie stosownych danych organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. W myśl art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych