Dziś jest niedziela, 22 maja 2022 r.
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2022r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 965 uczestników (w tym 484 kobiet) powyżej 30 roku życia.
Z grupy 965 osób wsparciem planuje się objąć:
- 484 kobiety;
- 90 osób w wieku 50+;
- 55 osób niepełnosprawnych;
- 481 osób długotrwale bezrobotnych;
- 483 osób o niskich kwalifikacjach.

 

DO PROJEKTU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAPRASZAMY:

 

  1. OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNE,
  2. OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy). Należy wskazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu
  3. OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj.: osoby
    z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, ponadpodstawowym)

 

A także byłych uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w w/w projekcie.

 

Dla wszystkich uczestników przewidziano:

1)przygotowanie lub zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania;
2)usługę pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego;
3)otrzymanie w zależności od potrzeb, formy wsparcia w postaci:
- stażu;
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- skierowania na utworzone przez pracodawcę stanowisko pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
- skierowania na prace interwencyjne.

 

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie:

  • 45% dla uczestników/czek w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku 50 +, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3),
  • 60 % dla osób nienależących do ww. grup.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących
po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie

 

Budżet projektu wynosi: 16 909 360,34 zł, w tym 2 536 404,00 zł wkład EFS.

 

Ponadto w ramach ww. projektu tut. Urząd realizuje zadanie „Instrumenty dofinansowania” zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Finansowanie instrumentów, o których mowa w:

art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID019),
art. 15 zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników),
art. 15 zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych), odbywa się ze środków na realizację ww. projektu.
W ramach instrumentów dofinasowania wsparciem planuje się objąć 1000 osób.

 

Bieżące informacje  dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://zywiec.praca.gov.pl  w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy aktywizacyjne i projekty urzędu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu lub Lokalnym Punkcie Informacyjno –Konsultacyjnym  w okresie realizacji projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać również u specjalisty ds. programów tel. (33) 475-75-26


Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy o pozostających bez zatrudnienia

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych