Dziś jest czwartek, 1 czerwca 2023 r.
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką

Budowa i wyposażenie przyszkolnej sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką

Numer umowy: UDA-RPSL.08.02.00-00-156/08-01
Priorytet: VIII - Infrastruktura edukacyjna
Działanie/poddziałanie: 2 - Infrastruktura placówek oświaty
Beneficjent Gmina Radziechowy-Wieprz
Całkowity koszt projektu: 2 126 984,49
Kwota dofinansowania: 1 766 886,01
Opis projektu:
Przedmiotem projektu o wartości 2 126 984.49 zł jest budowa sali gimnastycznej, przebudowa infrastruktury społeczno-edukacyjnej - stołówki oraz zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Brzuśniku, co służy wzrostowi dostępności i poprawie warunków kształcenia w Gminie Radziechowy-Wieprz. Czas realizacji: IV kwartał 2008 - III kwartał 2012. Obiekt będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Beneficjentem projektu będzie gmina Radziechowy-Wieprz, a beneficjentami pośrednimi - uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzuśniku.

 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Głównym celem "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013" jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Do osiągnięcia tego celu prowadzić będzie realizacja priorytetów, z których każdy jest zorientowany na osiągnięcie jednego z dziewięciu celów szczegółowych programu. Cel szczegółowy Programu jest równocześnie celem głównym priorytetu.
Śląsk otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ok. 1,57 mld euro. To niemal sześciokrotnie więcej niż wynosiła alokacja w ramach ZPORR na lata 2004-2006. Na realizację całego RPO przewidziano niemal 2,3 mld euro. To prawie 340 euro na mieszkańca.


Priorytety RPO Województwa Śląskiego:

I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
II Społeczeństwo informacyjne
III Turystyka
IV Kultura
V Środowisko
VI Zrównoważony rozwój miast
VII Transport
VIII Infrastruktura edukacyjna
IX Zdrowie i rekreacja
X Pomoc techniczna


Proponowana struktura celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 została przygotowana w oparciu o "Ogólne zasady opracowania wstępnych projektów regionalnych programów operacyjnych", "Wzór programu operacyjnego/regionalnego programu operacyjnego", projekty rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych oraz Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dot. polityki spójności na lata 2007-2013. RPO jest dokumentem wykonawczym Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych