Dziś jest czwartek, 23 marca 2023 r.
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dlaczego konieczne było podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz?

Informujemy, że pomimo ponownego przeprowadzenia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych we wszystkich sołectwach Gminy Radziechowy-Wieprz: tj. Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Brzuśnik, Bystra, Juszczyna oraz ich transport do instalacji komunalnej i prowadzenie na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” nie pojawiła się oferta, która pozwoliłaby na utrzymanie dotychczasowej ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Poprzedni przetarg został unieważniony, jak informowaliśmy w nr 3 gazetki Nasza Gmina Radziechowy-Wieprz. Jeżeli Gmina podpisałaby umowę na kwotę podaną w tamtym przetargu, to stawka opłaty przypadająca na 1 mieszkańca segregującego odpady komunalne wyniosłaby około 27 zł. Dlatego też Wójt wspólnie z Radą Gminy Radziechowy-Wieprz podjął szereg działań mających nie dopuścić do tak drastycznej podwyżki – prowadzono rozmowy z firmami odbierającymi odpady komunalne, także spoza regionu, na co pozwoliło zniesienie regionalizacji odbioru odpadów komunalnych wprowadzone przez nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedyną ofertę złożyło konsorcjum firm Sanit-Trans Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego(lider konsorcjum) oraz Piotr Plast z Przybędzy (uczestnik konsorcjum).

W wyniku tych działań i po otwarciu, w dniu 12.12.2019r. nowej oferty przetargowej ustalono najniższą z możliwych stawkę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości 22 zł miesięcznie od mieszkańca. Decyzja ta była bardzo trudna, ale niestety koniczna. Zdajemy sobie sprawę, że podwyższona opłata wymagała będzie większych wydatków z budżetu domowego, ale innego rozwiązania niema. Stawka poniżej tej kwoty oznaczała by w praktyce niewykonalność prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w konsekwencji brak prawnej możliwości podpisania umowy z wykonawcą odbierającym odpady, co oznaczało by, że odpady od 1 stycznia 2020r. nie byłyby odbierane z posesji. Należy dodać, że od kilku lat w Naszej Gminie do stawki odbioru odpadów nie są wliczane koszty obsługi administracyjnej tego systemu tj. koszty pracownicze, wysyłki informacji i zawiadomień oraz koszty materiałów biurowych. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć opłatę od jednego mieszkańca o około 1 zł na miesiąc.

Z budżetu Gminy dodatkowo na gospodarkę odpadami w tym roku dołożono około 500 000 zł. Tak więc faktycznie odpady nie kosztowały 13 zł od osoby, ale realne koszty wyniosły około 18 zł. Z tabelki dołączonej do artykułu wynika, że ogólna ilość odpadów wzrasta, co jest wynikiem wzrostu konsumpcji - wzrastają zmieszane odpady komunalne, odpady opakowaniowe ze szkła i tworzyw sztucznych oraz odpady remontowo-budowlane. Oszacowano, że na terenie Gminy zostanie odebranych w 2020 r. około 3700 Mg (ton) odpadów komunalnych. Ludzie więcej kupują więcej wydają i robią remonty. Największym problemem jest nie samo zbieranie odpadów, ale ich zagospodarowanie - firmy skupujące surowce oferują za nie bardzo niskie ceny - można to sprawdzić na stronie internetowej np. firmy Dil z Rybarzowic czy Ekowtór z Wilkowic. Wzrosła również opłata marszałkowska za składowanie odpadów na składowisku odpadów, z kolei paliwa alternatywnego (RDF) jest na tyle dużo, że elektrociepłownie, ciepłownie i cementownie nie płaca już za to paliwo a wręcz żądają dopłaty za jego spalenie. Do tego dochodzi podwyższenie płacy minimalnej, wzrostem cen energii czy koniecznością spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez Unię Europejską. Te koszty firmy odbierające odpady muszą przerzucić na Gminę. Niewątpliwie na podwyżki cen odbioru odpadów również duży wpływ ma nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie ustawodawca narzuca gminom maksymalne stawki opłat dla nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, które często są niższe niż dotychczas. Problem ten dotyczy nie tylko Naszej Gminy - w całym powiecie żywieckim podnoszone są lub będą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców.

Dobrą wiadomością jest to, że w tej opłacie jest uwzględniona jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych spod posesji oraz planowany jest odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na koniec dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przez prawidłową segregacje odpadów dbają o czystość Naszej Gminy i umożliwiają osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.

- Gdyby Rada Gminy nie podjęła uchwały uwzględniając stawkę wynikającą z przeprowadzonego przetargu, nie miałbym prawnej możliwości podpisania umowy z podmiotem, który mógłby wykonywać usługę odbierania odpadów. W konsekwencji braku umowy nastąpiłby paraliż śmieciowy obszaru Gminy ze wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym finansowymi.- komentuje Wójt Gminy Maciej Mika - Decyzja Rady była bardzo trudna, ale konieczna do podjęcia. Po prostu innego wyjścia nie było. Niepodjęcie uchwały lub podjęcie uchwały z kwotą niższą niż wynikająca ze złożonej oferty, byłoby po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie katastrofalne w skutkach społeczno-gospodarczych, gdyż pod znakiem zapytania stanęłyby planowane na 2020 rok inwestycje. Wszyscy mamy świadomość, że podwyżka może mocno wpłynąć na domowe budżety, ale sytuacja na rynku odpadami jest niezależna od woli Wójta czy Rady. Takie są niestety smutne realia, co znajduje potwierdzenie nie tylko w naszym powiecie, ale także w całym kraju.

Pełny zapis video przebiegu XVI Sesji Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12.12.2019r. znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.radziechowy-wieprz.pl w zakładce „Transmisje obrad Sesji Rady Gminy”.


Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych