Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Dodatek osłonowy - 2024 rok

W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu w Dziale Świadczeń dla Rodzin - budynek Gminnego Klubu Sportowego, Wieprz 940, pokój nr 1 (na boisku przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz)

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.,  jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., - wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:
-
jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł,
-
wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.

Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przysługuje wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi 50% kwot obowiązujących w 2022 r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.: 
-
gospodarstwo jednoosobowe: 228,80 zł,
-
gospodarstwo 2-3 osobowe: 343,20 zł,
-
gospodarstwo 4-5 osobowe: 486,20 zł,
-
gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 657,80 zł.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku wynosi:
-
gospodarstwo jednoosobowe: 286,00 zł,
-
gospodarstwo 2-3 osobowe: 429,00 zł,
-
gospodarstwo 4-5 osobowe: 607,75 zł,
-
gospodarstwo 6 i więcej osobowe: 822,25 zł.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Wnioski  można składać:
-
tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz w Dziale Świadczeń dla Rodzin – budynek Gminnego Klubu Sportowego,  I piętro /na boisku przy Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz/ w godzinach: poniedziałek, wtorek i środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-16:00, piątek 7:00-14:00.
-
za pośrednictwem poczty polskiej,
-
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz pod numerem 609 354 083 lub 607 093 087.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych