Dziś jest niedziela, 28 maja 2023 r.
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Kolejny nowoczesny obiekt sportowy w Gminie Radziechowy-Wieprz

Kolejny nowoczesny obiekt sportowy w Gminie Radziechowy-Wieprz

Uroczyste oddanie do użytkowania sali gimnastycznej w Brzuśniku przewidziano
na 14 sierpnia 2012 r – godz. 10.00.

Inwestycje w infrastrukturę sportową należą do zadań, które gminom trudno zrealizować z własnych środków finansowych, dlatego większość samorządów stara się pozyskać na ten cel dotacje.
Dzięki zaangażowaniu Wójta Grzegorza Figury, przy wsparciu radnych – Gminie Radziechowy-Wieprz jako jednej z nielicznych w Województwie Śląskim udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.
Przedmiotem projektu o wartości 2 126 984,49 zł (kwota dofinansowania 1 766 886,01 zł) była budowa obiektu o powierzchni 964 m2 w którym oprócz sali sportowej z zapleczem sanitarnym powstały również stołówka i zaplecze społeczno-edukacyjne, a także przewiązka łącząca budynek szkoły z salą sportową. Na potrzeby funkcjonowania nowo powstałej sali gimnastycznej oraz zmodernizowanej stołówki przewidziano także zakup urządzeń wyposażenia.
Z nowego obiektu korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież, które znajdą tam doskonałe warunki do zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego jak również zajęć pozalekcyjnych. Po godzinach lekcyjnych obiekt będzie również udostępniany na różne formy aktywności sportowo-rekreacyjnej.

 

Regulamin sali gimnastycznej w Brzuśniku

Założenia ogólne

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne obowiązuje zgodne z niniejszym regulaminem zachowanie się na sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach.
3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z sali.
5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.
Postanowienia szczegółowe
1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne (halówki, trampki itp.), spodenki, koszulka.
2. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu gimnastycznym.
3. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.
4. Ze względów higienicznych niewskazane jest pożyczanie stroju gimnastycznego.
5. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek
6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
7. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
8. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
9. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy pisemnej.
10. Zrzeszenia i organizacje wymienione w pkt. 9 nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z sali gimnastycznej.

 

Szatnia

1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
2. Rozbierający się układa swoje ubranie w określonym porządku.
3. Dyżurni odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
a. usunięcie pozostałych zanieczyszczeń,
b. przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.

 

Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:

1. Wchodzenia na salę w butach.
2. Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.
3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.
4. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.
5. Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.
6. Przesuwania sprzętu - sprzęt należy przenosić.

 

Wykorzystanie sali gimnastycznej

Sala gimnastyczna będzie wykorzystywana:

do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku.
do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej
pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych
zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych

Sala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy.


UWAGA: Na terenie obiektu nie wolno palić papierosów i pić alkoholu.

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych