Dziś jest sobota, 20 kwietnia 2024 r.
Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE  UCZESTNIKÓW PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu działając na podstawie Zarządzenia nr 6/2023 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

informuje o rozpoczęciu naboru

uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz unkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    a) o stopniu znacznym lub
    b) o stopniu umiarkowanym albo
    c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Uwaga: W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu, gmina za priorytet uznaje realizację programu w zakresie pkt 2 jego celu głównego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem):
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 27 stycznia 2023r.

Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania asystencji celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców.
Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie asystencji wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS),
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, w pokoju: 26 lub 18 (Budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu, III Piętro) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 11:00.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2023, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan/fotokopia) aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.
4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka:
- Katarzyna Hankus
- Joanna Ziółkowska
Telefon: 33 867 66 15, Telefon komórkowy: 601 434 020
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 11.00

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych