Dziś jest wtorek, 21 maja 2024 r.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

w formie usług Opieki Wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu działając na podstawie Zarządzenia nr 19/2024 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

informuje o rozpoczęciu naboru

uczestników Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

 

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów (adresatów Programu którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej) sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Uwaga: W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu, gmina za priorytet uznaje realizację programu w zakresie pkt 2 jego celu głównego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma za zadanie odciążenie osób sprawujących opiekę poprzez wsparcie ich i zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, np. w czasie swojego pobytu w szpitalu lub sanatorium.

Członkowie rodzin lub opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 6 maja 2024r.

Zastrzega się, iż gmina przestrzegać będzie w ramach naboru zasad pierwszeństwa wniosków wskazanych w Programie, mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru dób jak i okresu przyznania tych usług, celem zwiększenia ich dostępności dla wnioskodawców.
W przypadku nadmiernej ilości wniosków o tej samej wadze uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu naboru w wyżej wskazanym terminie, zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS),
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu III Piętro pok. 22 lub 25) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 - 15.00; czwartek w godzinach od 7.00 – 16.00; piątek w godzinach od 7.00 – 14.00.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
3. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie i osobę niepełnosprawną /albo opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej/, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka: Ewa Biegun, Sylwia Gabryel. Telefon: 33 8676 615, oraz telefon komórkowy: 601 434 020,  od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 - 15.00; czwartek w godzinach od 7.00 – 16.00; piątek w godzinach od 7.00 – 14.00.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych