Dziś jest niedziela, 28 maja 2023 r.
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU  OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu działając na podstawie Zarządzenia Nr 5/2023 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10.01.2023r. w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

informuje o rozpoczęciu naboru

uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów (adresatów Programu którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej) sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania przez niego całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika (Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem):
• posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
• posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
• wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków. Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Członkowie rodzin lub opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 27 stycznia 2023r.

Zastrzega się, iż gmina przestrzegać będzie w ramach naboru zasad pierwszeństwa wniosków wskazanych w Programie. Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania tych usług, celem zwiększenia ich dostępności dla wnioskodawców.
W przypadku nadmiernej ilości wniosków o tej samej wadze uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków. W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie, zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS),
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia ,
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu, III Piętro, pok. 26) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 11.00.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
4. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie i osobę niepełnosprawną /albo opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej/, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka:
- Katarzyna Hankus
- Joanna Ziółkowska
Telefon: 33 867 66 15, Telefon komórkowy: 601 434 020
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 11.00

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych