Dziś jest niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Ogłoszenie o naborze uczestników programu: "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROGRAMU
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023
w formie usług Opieki Wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu działając na podstawie Zarządzenia Nr 5/2023 Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 10.01.2023r. w sprawie wyznaczenia gminnej jednostki organizacyjnej do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

informuje o rozpoczęciu naboru

uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023  w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz.

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów (adresatów Programu którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej) sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem
Uwaga: W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu, gmina za priorytet uznaje realizację programu w zakresie pkt 2 jego celu głównego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma za zadanie odciążenie osób sprawujących opiekę poprzez wsparcie ich i zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie będą dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków, np. w czasie swojego pobytu w szpitalu lub sanatorium.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Członkowie rodzin lub opiekunowie zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Opieka wytchnieniowa– edycja 2023” stanowiącego Załącznik do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia do 28 kwietnia 2023r.

Zastrzega się, iż gmina przestrzegać będzie w ramach naboru zasad pierwszeństwa wniosków wskazanych w Programie, mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania tych usług, celem zwiększenia ich dostępności dla wnioskodawców.
W przypadku nadmiernej ilości wniosków  o tej samej wadze uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków. W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie, zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane:
- przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS)
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu (budynek Urzędu Gminy w Radziechowach-Wieprzu III Piętro pok. 26) Wieprz 700, 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 11.00

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  4. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie i osobę niepełnosprawną /albo opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej/, stanowiąca Załącznik do niniejszego ogłoszenia

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka: Katarzyna Hankus oraz Joanna Ziółkowska.
Telefon: 33-867-66-15, oraz telefon kom. 601-434-020, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 - 11.00.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych