Dziś jest niedziela, 22 maja 2022 r.
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2021

W okresie wakacyjnym na terenie gminy Radziechowy-Wieprz organizowany będzie dyżur przedszkoli, który odbędzie się w następujących placówkach: 


Miesiąc dyżuru:
lipiec

Nazwa i adres przedszkola dyżurującego:
Publiczne Przedszkole w Wieprzu, Wieprz ul. Figurów 596, 34-382 Bystra

Telefon kontaktowy:
33 867 54 72

Nr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty:
85 8140 0009 0007 0960 2000 0040
Tytułem: opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka


Miesiąc dyżuru:
sierpień

Nazwa i adres przedszkola dyżurującego:
Publiczne Przedszkole w Przybędzy, Przybędza ul. 3 Maja 71, 34-381 Radziechowy

Telefon kontaktowy:
33 867 62 76

Nr konta bankowego na które należy wpłacić opłaty:
77 8140 0009 0007 0175 2000 0040
Tytułem: opłata za dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka


Procedura obowiązująca przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji

 1. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w terminie od 7 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021r.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola bądź gminy.
 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni składają w przedszkolu wskazanym w planie dyżurów (jeśli dziecko będzie zapisane w lipcu i sierpniu należy złożyć dwa odrębne wnioski do każdej dyżurującej placówki).
 4. O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.
 5. Dyrektor publikuje listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w swoim przedszkolu.
 6. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu jest wniesienie opłaty.

za wyżywienie i pobyt z góry:

 1. Koszt wyżywienia - to kwota 10 zł za każdy dzień, opłatę należy uiścić w terminie do 25 czerwca 2021 r.
 2. Koszt pobytu - przedszkola publiczne zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Powyżej tego limitu pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Dzieci 6 letnie lub starsze realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty stałej, niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. (Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie. Opłatę należy uiścić w terminie do 25 czerwca 2021 r.
 3. Brak w/w wpłat spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.
 4. Uwaga ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz obecną sytuację epidemiczną o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będzie decydować kolejność wpływu kart zgłoszenia.

 

Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zapisanie minimum 20 dzieci na jeden turnus. Jeśli rodzice nie zgłoszą w wyznaczonym terminie minimalnej liczby dzieci dyżur może zostać odwołany. Jednakże ostateczną decyzję o funkcjonowaniu przedszkola wakacyjnego w pomniejszonej grupie podejmuje Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym.


 

Regulamin dyżuru wakacyjnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Radziechowy-Wieprz w roku 2021

 §1

Przedszkola publiczne gminy Radziechowy-Wieprz pełnią dyżur w okresie przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu według ustalonego harmonogramu.

§2

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Radziechowy-Wieprz.

 §3

Z dyżuru mogą korzystać dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.

§4

W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz obecną sytuacją epidemiczną opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodziców pracuje i nie są oni w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci. O zakwalifikowaniu się dziecka na dyżur wakacyjny będzie decydować kolejność wpływu kart zgłoszenia oraz dyrektor przedszkola.

§5

Warunkiem zorganizowania dyżuru wakacyjnego jest zapisanie minimum 20 dzieci na jeden turnus. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych będzie mniejsza to decyzję o funkcjonowaniu przedszkola wakacyjnego i o kosztach wyżywienia podejmuje Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Organem prowadzącym.

§6

Zapisy na dyżur wakacyjny w roku 2021 dokonywane są od dnia 7 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021r.

§7

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg. następującego harmonogramu:

 1. pobranie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) od 7 czerwca 2021r. do 21 czerwca 2021r.,
 2. dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2021r. do placówki dyżurującej; karty dostarczone po terminie będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach dyżurujących,
 3. Wniesienie opłat do dnia 25 czerwca 2021r.
 4. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny w przedszkolach dyżurujących – 23 czerwiec 2021r.,
 5. Niedostarczenie w/w dokumentów oraz nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny. 

§8

Opłata za pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu oraz żywienia podlega zwrotowi w przypadku:

 • niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po jego stronie (np. awaria), proporcjonalnie za każdy dzień,
 • nieobecności dziecka w przypadku zgłoszenia tego faktu przez rodzica/opiekuna najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 7.30,
 • zwrot nadpłaconej kwoty z tytułu zgłoszonej nieobecności dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora przedszkola dyżurującego (wzór do pobrania w placówce dyżurującej).

§9

W okresie dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

§10

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola, w Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

Pliki do pobrania

Drukuj/PDF

Eksportuj dokument do PDF, jeśli chcesz wydrukować lub zapisać zawartość tej strony.

Udostępnij

Kategorie spraw urzędowych