Dziś jest środa, 4 października 2023 r.
Imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje o projekcie pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (I)”

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (I)".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy
Działanie: FESL.05.01-Aktywizacja zawodowa poprzez PUP

Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Cel projektu: Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Żywcu jako bezrobotni, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Grupa docelowa: Osoby bezrobotne, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni) w szczególności:
a) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
b) osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
- nie szkoli się ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Udział wszystkich osób młodych (18-29 lat) w formie wsparcia poprzedzi ocena umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.

Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich uczestników w postaci przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi formami wsparcia w ramach projektu.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
- refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska;
- staże;
- bony szkoleniowy;
- szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki;
- bony na zasiedlenie.

Wartość projektu: 7 107 417,45 zł w tym UE 6 041 304,83 zł.

Bieżące informacje dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.zywiec.praca.gov.pl w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy i projekty urzędu.

Informacje można również uzyskać u specjalistów ds. programów tel. 33 475 75 26.

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych