Dziś jest sobota, 20 lipca 2024 r.
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Trwa kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Trwa kontrola zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm), odgórnie nałożony został na Gminę prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Radziechowy-Wieprz, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz celem okazania:

  1. zawartej umowy – która jest obowiązkowa z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Radziechowy- rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie zgodnie z planem kontroli. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz – np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Uwaga:

  1. Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024r., poz, 399 z późn. zm).
  2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.
  3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Kategorie spraw urzędowych