Dziś jest niedziela, 25 lutego 2024 r.
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Pogoda: 2°C, lekki deszcz więcej →

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”...

W związku z przystąpieniem przez Gminę Radziechowy-Wieprz do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy o rozpoczęciu naboru Uczestników do Programu, zamieszkujących na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

 

I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami programu są:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Uwaga: W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w realizacji Programu, gmina za priorytet uznaje realizację programu w zakresie pkt 2 jego celu głównego.

Gmina, zgodnie z zapisami Programu, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby:
• osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
• osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
• osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej w Gminie Radziechowy-Wieprz będą świadczyć osoby WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy GOPS w Radziechowach-Wieprzu wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 

II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 15 stycznia 2024r.

Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, Gmina Radziechowy-Wieprz zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania asystencji celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców.

Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie asystencji wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie z listy rezerwowej.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane wnastępujący sposób:
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu pok. 22 lub 25 (Budynek Urzędu Gminy w Radziechowy-Wieprz, III Piętro), Wieprz 700 34-381 Radziechowy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00.
• za pomocą poczty tradycyjnej - przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS).
• drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024”, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan/fotokopia) aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.
4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka: Ewa Biegun, Sylwia Gabryel pod nr tel. 33 867 66 15 lub 601 434 020, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 14.00

Wersje edytowalne formularzy dostępne na stronie GOPS:
https://gopsradziechowy-wieprz.naszops.pl/n,zaproszenie-do-skladania-zgloszen-do-udzialu-w-programie-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki do pobrania

Kategorie spraw urzędowych